Skip navigation

Oktatási csomag Dukai Takách Judit életéről és költészetéről

Dukai Takách Judit / Verő G. rajza„Ne rettegje a kisasszony azt a vádat,
hogy amely lány verset ír, nem lehet jó feleség,
jó anya, jó asszonya a háznak.
Így ítél a közönséges ember mindég.“
(Kazinczy Ferenc levele Dukai Takách Judithoz, 1815.) [1]

Bevezető gondolatok

“Az irodalom (...) kitágíthatja az ember szemhatárát, megmutathatja a világ, az élet gazdagságát, feltárhatja az érzelmek és a gondolatok hatalmas változatosságát, s ennek révén képes érezni és gondolkozni tanítani, jellemet és személyiséget formálni. Képes kifejleszteni az ember értékérzékét, s itt nemcsak az erkölcsi, hanem az esztétikai értékekről van szó.” Saulius Tomas Kondrotas

Eddigi tanulmányaid során már találkoztál írókkal és költőkkel, de ritkán ismerkedhettetek női költők munkásságával. Az ókori Görögország leghíresebb költőjének nyomdokain járt a magyar Szapphonak becézett Dukai Takách Judit. Költői pályája – saját korának bezártsága, konvenciói a férfiak uralta világban – eleve kudarcra volt ítélve. Judit (Dudi) híres költőtársai is alig-alig ismerték el, hogy a nőknek igenis helyük van a kultúra fellegvárában. Szülei felvilágosultsága nélkül iskolába sem járhatott volna, az egyetemek zárva voltak előtte, sorsa a vidéki magyar asszonyok életének mintáját követte – rövid tanulmányok, bálok, férjhezmenés, gyerekek, korai halál!

Mégis, ez a rövid felvillanó szikra, amely a költészet Parnasszusára vezérelte, fáklyaként mutatta az utat korában, tehetségét Berzsenyi Dániel is nagyra értékelte.

Az óra izgalmas és érdekes feladatok segítségével ismerteti meg a diákokat a felvilágosodás utáni időszak (empire, biedermeier) történelmi eseményeivel, azokkal a szereplőkkel, akik Malvina életében fontos szerepet játszottak, a helyszínekkel, ahol éltek, verseket szereztek, a kor divat-, és zenei irányzataival, a női emancipáció kezdeteivel. Az óra szerkezete lineáris, Judit életének egymást követő eseményeire épülve hívja fel a diákok figyelmét a kor problémáira, amelyek napjainkig megtalálhatók: iskolázottság lehetősége, anyagi- és szellemi elismertség megléte/hiánya, női egyenjogúság, érzelmi hullámvölgyek leküzdése. Mindamellett új irodalmi, történelmi ismeretekre is rávilágít, amelyekre tanórán ritkán van lehetőség: napóleoni háborúk hatása, építészet- és divattörténeti stílusok, episztola, írói álnevek.

Az oktatási anyag gerincét Vadász Norbert: Dukai Takách Judit élete és munkái (Budapest, 1909.) című kötete adja, amely a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a könyvtári digitalizálási pályázat részeként vált elektronikusan elérhetővé.

Célok, megszerezhető kompetenciák

  1. Fejlesztési területek: problémamegoldó gondolkodás, lényegkiemelés, szövegértés, analitikus gondolkodás, következtetés, szintézisalkotás, kreativitás, megfigyelés, figyelem, emlékezet, rendszerezés, olvasás.
    A tanulók történelmi fogalom használatának kialakítása és a szakszókincs alkalmaztatása, a tanulók szövegértési-szövegalkotási-érvelési kompetenciáinak differenciált fejlesztése különböző tanulási és kommunikációs helyzetekben.
  2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: a tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, művészek, írók, költők munkásságát.
  3. Erkölcsi nevelés: készítsen fel az elkerülhetetlen érték-konfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira.

Szükséges eszközök, források, feldolgozási idő

  1. digitális források
  2. képek
  3. videó
  4. online teszt
  5. genially alkalmazás

90 perc, vagy 2*45 perc, 2 tanóra