Vakbarát változat |
Betűméret

Könyvtári segédlet családfakutatáshoz

A család, mint a nemzeti lét legkisebb hordozó egységének története része a magyar történelemnek, adatai fontosak lehetnek a történettudomány egyéb ágai számára is. A segédlet célja a családfakutatás tevékenységének közérthetőbbé tétele, abban a reményben, hogy egyre többen és többen kapnak kedvet a saját családfájuk elkészítéséhez.
Nemzeti múltunk értékeinek megőrzése elképzelhetetlen a családok történetének kutatása és feltárása nélkül. A kutatószenvedélynek nehéz határt szabni, hisz aki már nincs velünk, akit az emlékekből próbálunk összerakni, vele kapcsolatban bármilyen fennmaradt dokumentum – pl.: gyógyszertári recept – fontos lehet. A kutatásaink során begyűjtött anyagokat, iratokat rendszerezzük iratgyűjtőbe, lássuk el címkékkel, hogy még inkább megkönnyítsük a visszakeresést. Legyen célunk, határozzuk meg, mit is szeretnénk elérni.

1. Belső források

Vannak az ún. belső források. Ezek alatt azt a tudást, azokat a dokumentumokat értjük, amelyeket saját családunkon belül be tudunk szerezni szülőktől, nagyszülőktől, dédszülőktől stb. Sok családnál létezik iratokat tároló dobozka, esetenként családi levéltár, vagy a konyhaszekrény felső polca a tányérok mellett.
Következő lépés a családi emlékezet, családi tudás begyűjtése. Ennek érdekében keressük fel a családtagokat, hozzátartozókat, és kérjünk tőlük adatokat, dokumentumokat, történeteket. Itt néhány akadályozó tényezőt figyelembe kell vennünk. Előfordulhat, hogy utaznunk kell, ebben az esetben alaposan gondoljuk át, mit szeretnénk megkérdezni. Készüljünk esetleg diktafonnal, jegyzeteljünk le minden jelentéktelennek tűnő információt, hisz ismerik a régi mondást: a szó elszáll, az írás… Számítanunk kell a bizalmatlanságra, a szkepticizmusra, legyünk kitartóak. Mivel leginkább idős emberekkel készítjük az interjúkat, óhatatlanul felmerülhet a hitelesség kérdése. Érdemes körüljárni az egyes családi legendákat, történeteket. Keressünk több elbeszélőt, hogy minél pontosabban rekonstruálhassuk a történeteket. A családi legendáknak, ferdítéseknek oka van , ezt is lehetőség szerint rögzítsük. Természetesen könyvek nélkül ez sem megy! Olvassuk a családfakutatással kapcsolatos irodalmat, keressünk fel más családfakutatókat.

Írott, írásos források

Családi feljegyzések: régi szokás volt, hogy a családi Biblia belső borítójára felírták a legfontosabb eseményeket, a születéseket, halálozásokat, esküvőket. Néha a dátumokon túl a körülményekről is képet kaphatunk.
Naplók: őszintébbek az önéletrajzoknál, megismerhetjük belőlük az illető szókincshasználatát, gondolatait.
Családi események alkalmából keletkezett iratok: esküvői meghívók, eljegyzési, házassági szerződések. Örökléssel kapcsolatos iratok – hagyatéki ügyiratok, végrendeletek.
Periratok: gyámsági per, bontóper iratanyagai – ezekből kiválóan leszűrhetjük a vagyoni helyzeten túl a rokonsági viszonyokat.
Anyakönyvi kivonatok: három típusát különböztethetjük meg - a születési, házassági, halotti kivonatokat.
Levelek: családon belüli viszonyokra tudunk belőlük következtetni, érdemes megfigyelni a leírt témán túl az írásmódot, stílust. A levelek borítékait is érdemes szemügyre venni – a hely, a dátum fontos információ.
Személyi anyagok: ezek lehetnek egészségügyi iratok, munkakönyvek, cselédkönyvek, iskolai bizonyítványok.
Nyomtatott források: gyászjelentések, újságkivágások, névjegyek, memoárok stb.
A fellelt iratokat igyekezzünk akár szkenneléssel, akár fénymásolással megőrizni, védeni, rendszerezni.
- Keressük fel a síremlékeket – sok hasznos információ található rajtuk.
- Fontosak a monogrammal, névjeggyel ellátott tárgyak.
- Találhatunk hangfelvételeket, filmeket, videókat is a kutatás során.

Fotók, fotótörténet

A család tulajdonában fellelhető fényképeket rendszerezzük.
a.) Családi események – esküvő, keresztelő, katonaság stb. – fotóit időrendbe rendezhetjük. Állagmegőrzési és praktikus okokból javasoljuk a digitalizálást, ezeket elláthatjuk metaadatokkal, rövid leírásokkal. Sok esetben azt gondolhatnánk, ha egy képen nem találunk nevet, időpontot, akkor értéktelen. Ezeket az adat nélküli képeket gyűjtsük külön, és mutassuk meg helytörténésznek, művészettörténésznek, hisz a bútorokból, viseletből sok mindenre lehet következtetni.
b.) Arcképek – érdemes rendezni a dédszülőktől az unokákig. Szembetűnők lesznek az öröklött vonások, tekintetek hasonlósága. Itt is tüntessük fel a személyek nevét, adatait és a kép keletkezési idejét.
c.) Fotótörténeti szempontból értékes darabok a dedikált, ajándékba adott fényképek. A helyi fotóműhelyekben készült, mesterjeggyel ellátott fényképeket mindenképp érdemes külön tárolni.
A felvételeket célszerű fotografológiai vizsgálatnak alávetni, hisz akár jellemrajz is készíthető az egyes felvételeken látható személyekről.
Kapcsolódó irodalom:

 • BÁRDOSINÉ DORNER Mária: Régi szombathelyi fotográfusok. In: Vasi Szemle, 1989. 2. sz. 273-282. p.
 • GÁL József: Knébel Jenő emlékezete. Az 1865-ben született és 1935. okt. 20-án elhunyt szombathelyi fotográfusról, Knébel Jenőről és édesapjáról, a szintén fényképész Knébel Ferencről. In: Vas Népe, 1995. okt. 26. 10. p.
 • "Knebel Fényirda". Vasi fotográfusok emlékei. A kiállítást rend. és a katalógust írta B. Dorner Mária. Szombathely, 1988. 47 p. (Vas megyei múzeumok katalógusai; 136.)
 • STEMLERNÉ BALOG Ilona: Történelem és fotográfia. Bp. 2009. 3 p.

2. KÜLSŐ FORRÁSOK

Anyakönyvek:

Elődeink nevén és főbb személyi adatain túl (születés, házasság, elhalálozás) a plébánosok feljegyzéseiből megtudhatjuk a halál okát, az elhalálozott korát, foglalkozását, lakcímét. 1625-ben tette kötelezővé az esztergomi érsek a katolikus plébániák részére az anyakönyvek vezetését. Ezt követően kezdték csak el az illetékes intézmények nyilvántartásukba felvenni a keresztelési, házassági és halálozási anyakönyvi adatokat. Az anyakönyvek alapvető forráshelyei az anyakönyvvezető plébániák és a hatósági anyakönyvi hivatalok, levéltárak, elektronikus adatbázisok. A kutatás megkezdése előtt ki kell derítenünk, hogy az adott település, ahol az anyakönyvezés történhetett, mely egyházmegyéhez tartozott. Ám ez több kérdést is felvet. Trianon előtt 15-16 ezer település létezett hazánkban, ma kb. 3 és fél ezer. Ezen felül a Monarchia rendkívül multikulturális, így előfordul, hogy az egyes települések neveit négy-ötféleképpen is használták. A településnevek azonosításában lehetnek segítségünkre az alábbi források:

 • FEISZT György: Szombathely utcanevei és utcanévváltozásai. Szombathely, 1995. 126 p.
 • GYALAY Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. 1-3. köt. Bp.1997.
 • SEBŐK László: Határokon túli magyar helységnévszótár. Bp. 1997. 353 p. 
  http://www.macse.hu/miller/helynevtarak.php
 • A történelmi Vas megye helynevei. Összeáll. Pethő Gyula. Szombathely, 1986. 41 p.
 • Vas megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh Lajos, Végh József. Szombathely, 1982. 869 p., 2 t.

A digitalizációnak köszönhetően a kutatási lehetőség azzal is bővült, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár által megőrzött anyakönyvek folyamatosan gyarapodó mennyiségben a vidéki levéltárakban is megtekinthetők interneten keresztül. Az 1895 utáni polgári anyakönyvek szintén a megyei levéltárakban találhatóak.

3. KÖNYVTÁRBAN ELÉRHETŐ SEGÉDLETEK

A Berzsenyi Dániel Könyvtár számos segédlettel, kiindulási ponttal kíván hozzájárulni a magánszemélyek családfakutatási szándékának erősítéséhez. Segédletünkben a legfontosabbnak ítélt, hagyományos és elektronikus dokumentumokat sorakoztattunk fel, a teljesség igénye nélkül.

Könyvek, periodikák

Genealógia, családfakutatás általánosságban: olyan dokumentumokat ajánlunk figyelmükbe, amelyekben megismerkedhetnek a családkutatás módszereivel, alapvetéseivel, lehetőségeivel. Értékes segédleteket, mutatókat találhatunk bennük, amelyek segítségével például az anyakönyvek latin kifejezéseit oldhatjuk fel. A specialitásokkal, társadalmi kategóriák sajátosságaival – pl.: katonai múlt, nemesi származás – külön fejezetek foglalkoznak.

 • AMENT Andor: Zsebkönyv a családfakutatáshoz. Bp. 2005. 40 p.
 • Genealógia. Szerk. Kollega Tarsoly István et al. 1-3. köt. Bp. 2012-2015.(A történelem segédtudományai)
 • Kis füzetben nagy segítség a családkutatáshoz. 1-2. köt. Szolnok, 2012-2014

Címertan, zászlótan
Családkutatás során óhatatlanul meg kell ismerkednünk a magánterület, magántulajdon legősibb szimbólumaként szolgáló címerekkel és zászlókkal. Előbbivel a heraldika, utóbbival a vexillológia tudománya foglalkozik részletesen.

 • BAÁN Kálmán: Magyar családtörténeti és címertani irodalom, 1561-1944. Bp. 1984. 187 p.
 • BERTÉNYI Iván: Kis magyar címertan. Bp. 1983. 128 p.
 • BERTÉNYI Iván: Magyar címertan. Bp. 2003. 143 p.
 • FEISZT György: Vas megye címerei és zászlai. Szombathely, 2004. 347 p.
 • KEMPELEN Béla: A nemesség. Útmutató az összes nemességi ügyekben. Genealogiai és heraldikai kézikönyv. Miskolc, 2012. 142 p.
 • NAGY Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 1-8. köt. Bp. 1987-1988. Az 1857-1868 között Budapesten, Friebeisz István és Ráth Mór által kiadott mű reprintje.

Családtörténet, nemesi családok
A családfakutatás produktumai a családtörténetek, amelyek olvasása során megismerkedhetünk a kutató módszertanával, forrásjegyzékéből pedig inspirációt meríthetünk a saját kutatásainkhoz.

 • BALOGH Gyula: Vasvármegye nemes családjai. 2. bőv. kiad. Bp. 1999. 312 p., XVI. t. Az 1901-ben Szombathelyen kiadott mű reprintje.
 • BALOGH János: A felsőmaráci Kovács család családfája. Szombathely, 2008. 14 p.
 • BILKEI Irén: Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből, 1477-1898. Zalaegerszeg, 2004. 135 p.
 • KATAFAI-NÉMETH József: Vas megye kastélyai és kúriái. 1-2. köt. Sárvár, 2003-2005.
 • Magyar Családtörténeti Szemle. Genealógiai és Heraldikai szaklap. 1935-1944.
 • Magyar császári és királyi kamarások ősfái, 1740-1918. Összeáll. Vásárhelyi Miklós és Szluha Márton.  1. köt. A-G. Bp. 2005. 558 p.
 • Palatinus József: Vasvármegyei nemes családok története. 1. köt. A-CZ. Szombathely, 1911. 184 p., 18 t.
 • SCHNEIDER Miklós: Vas Vármegye 1658. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943. 32 p.
 • SCHNEIDER Miklós: Vas Vármegye 1696. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943. 26 p.
 • SCHNEIDER Miklós: Vas Vármegye 1717. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939. 36 p.
 • SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1726/27. évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1940. 83. p.
 • SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1754. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939. 95 p.
 • SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1835. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1937. 102 p.
 • SÖVÉNYHÁZINÉ SÁNDOR Judit: "Ember lenni mindég, minden körülményben". Egy családfa levelei és virágai. Szeged, 2002. 133. p.
 • SZLUHA Márton: Felvidéki családok. 1-2. köt. Bp. 2006-2008.
 • SZLUHA Márton: Vas vármegye nemes családjai. Leszármazási táblák. 1-2. köt. Bp. 2011-2012.
 • Turul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönye. 1883-2013.
 • ZSIGA Tibor: A Nemeskéri Nemes Kis család leszármazási táblázata. Zsiga ágon. Szombathely, 2006. 43 p.

CD-ROM

 • Királyi könyvek. Mohács előtti oklevelek. Közread a Magyar Országos Levéltár. Szöveges adatbázis és képek. Bp. 2000.
 • Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Bp. Arcanum, 2014.
 • Magyarország megyéinek, településeinek címer- és jelképtára I. 1990-2000. Szeged, 2001.
 • Turul. A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye. 1883-1900. Bp. 200?. (Arcanum digitéka)

A helyismereti gyűjtemény anyagai
Címtárak: könyvtárunkban számos címtár, címjegyzék található, amelyek célja az adott területen adott időben, adott tematika szerint a magánszemélyek, testületek összegyűjtése, rendszerezése, tisztségeinek, elérhetőségeinek közlése. A címtárakban közölt adatok továbbá hiteles képet adnak a néhai vármegyék településeinek közigazgatási, közgazdasági, kereskedelmi, ipari és kulturális életéről is. Ízelítőül néhány gyakran forgatott, keresett példány:

 • BALOGH Gyula: Szombathely és környéke. In: Vasvármegye, 1895. júl. 28. 1-3. p.
 • HEIMLICH Ferenc: Szombathely rendezett tanácsú város 1900. évi lak- és czímtára. Szombathely, 1900. 152 p., 23 lev.
 • LADÁNYI Miksa: A magyar ipar almanachja. Bp.1929. 528, 4 p.
 • PÓR Edit: A Magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 1945-ig. 1-3. köt. Bp. 1988.
 • SCHNEIDER Miklós: A rohonci zsidók 1814. évi összeírása. Szombathely, 1939. 31 p.
 • SZÁSZ Ernő - NOVÁK Károly: Vasvármegye részletes cím- és helységnévtára. Szombathely, 1925. 320 p.
 • Szombathely története, leírása, statisztikája, cím- és névtára. Szombathely, 1937. 96 p.
 • Vas megyei képes naptár és címtár az 1908. évre. Szombathely, 1908. 77, 48 p.
 • Vas vármegye és Szombathely megyei város általános ismertetője és címtára az 1931-32. évre. Egybekötve. Bp. 1931. 656 p.
 • Vas vármegye tisztikarának névsora, és községeinek járások szerinti felosztása. Szombathely, 1861. 1 lev.

Napilapok, hetilapok: ahhoz, hogy néhai családtagjaink ne csak üres évszámok és helységnevek legyenek, el kell tudnunk helyezni őket a történelmi időben, térben. Ismernünk kell az összefüggéseket, a történelmi korszak sajátosságait, divatjait. Ehhez kiváló tájékozódási forrást nyújtanak a helyi és megyei napi- és hetilapok egyes rovatai. Hogy melyikben mit találunk, melyikhez érdemes nyúlni, ha anyakönyvi híreket keresünk, melyikhez, ha rendeletekre vagyunk kíváncsiak? Ehhez nyújtanak segítséget az alábbi források.

 • KRAJEVSZKY Gizella – Takács Miklós: Vas megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1777-1963. Szombathely, 1964. 111 p.
 • KUNTÁR Lajos: Száz éves a vasi sajtó. In: Életünk, 1968. 1. sz. 109-121. p.
 • KUNTÁR Lajos: Szombathelyen megjelent újságok, folyóiratok és azok munkatársai. In: K. L.: A szombathelyi könyvnyomdászat története. Szombathely, 1957. 31-42. p.
 • Vasvármegye. A lap politikai állásfoglalásáról. In: Vasvármegye, 1898. dec. 25. 1-2. p.

Iskolai értesítők, évkönyvek: az iskolai értesítők rendkívül üde színfoltjai a családkutatásnak, hiszen jó esetben megtudhatjuk, hogy szerettünk, ősünk milyen tantárgyakat tanult, milyen eredménnyel. Megismerhetjük a tanári kart, az iskola anyagi helyzetét, tantervét, ünnepségek, rendezvények programját, menetét. Könyvtárunk számos Vas megyei iskola értesítőjét gyűjti, feltárja.

 • A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. 1-12. köt. Bp. 1989.

Aprónyomtatványok – meghívók: gyakran tartalmazzák az osztályok névsorát, tanári kart, mely szintén fontos lehet a kutatás szempontjából.
Gyászjelentések: rokonsági viszonyokra vonatkozó adatokat is tartalmazhatnak.
Hagyományos és elektronikus könyvtári katalógusok.

4. VASI DIGITÁLIS KÖNVTÁR

Az adatbázis a Vas megye történetével foglalkozó, a XIX. század végén és a XX. század elején megjelent köteteket, ill. összefoglaló műveket tartalmazza. Az adatokat a XX. század közepéig napvilágot látott legfontosabb irodalom bibliográfiája egészíti ki. A megyében található helységek bemutatását a helyismereti gyűjteményből válogatott képeslapok, térképek, hírlapok címoldalai, valamint a kötődő személyiségek életrajzi adatai gazdagítják. A felületen a Megyetörténeti Adatbázis menüpont alá kerültek kiemelésre a helyismereti szempontból jelentős források: az Aprónyomtatványok, az Elektronikus dokumentumok, Elektronikus publikációk, valamint a Fényképek képeslapok.
http://www.vasidigitkonyvtar.hu/web/guest/

5. INTÉZMÉNYI REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT ONLINE ADATBÁZISOK

Arcanum Digitális Tudománytár: Az ADT felületén számos forrás - szakmai folyóiratok, könyvek, lexikonok, adattárak stb. - könnyíti meg a kutatómunkát. A teljes szövegű keresésnek köszönhetően a dokumentumban előforduló összes kifejezésre, személy- és helyiségnévre rá tudunk keresni. A böngészés, a találati lista és a tartalomjegyzék áttekintése díjtalan, a dokumentumok megjelenítéséhez előfizetés szükséges. A Teljes címlista, „Családtörténet, helytörténet” címke alatt olyan genealógiai munkák is találhatóak, amelyek tartalmazzák Vas megye legfontosabb családainak történetéhez kapcsolódó dokumentumokat.
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
Hungaricana: A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által támogatott digitalizálás és internetes közzététel. 72 000 folyóiratoldal és 6000 fotó, képeslap érhető el a könyvtárunk állományából.  A digitalizált fotók olvasótermünkben is kereshetőek, majd szükség szerint az érvényes díjszabályzatnak megfelelően másolat kérhető belőlük. A Képcsarnok szolgáltatáson túl további öt zseniális adatbázis áll a kutatók rendelkezésére: a Könyv és dokumentumtár a közgyűjtemények saját kiadványainak tára, Mapire történelmi térképtár, a Térképek és Építészeti Tervek tára, a Levéltár az oklevelek, királyi könyvek, levéltári gyűjtemények stb. tára, valamint a Budapesti időgép a Budapesti Levéltár térkép és adattára.
https://hungaricana.hu/

6. EGYÉNI REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT VAGY ELŐFIZETŐS ONLINE ADATBÁZISOK

FamilySeach: Nemzetközi adatbázis – regisztrációhoz kötött. Személyes fiók létrehozásával családi kapcsolatokat építhetünk a kereső használatával, ahol földrajzi hely, vagy téma szerint is kereshetünk. Elérhető anyagok: születési, házassági és elhalálozási anyakönyvek; népszámlálási adatok; örökösödési végzések, földhivatali feljegyzések, katonai behívók stb. Angol nyelvű, ennek ellenére számtalan magyar családi vonatkozással szolgál az elcsatolt részeket is beleértve.
https://www.familysearch.org/

GENi és a MyHeritage: A két alkalmazás segítségével mutatós és jól átlátható grafikus táblát kapunk, amelynek mentésére, nyomtatására, megosztására van lehetőségünk. Arra is mód van, hogy a családfa csak bizonyos ágát archiváljuk. A közösségi oldalakon megszokott papírforma szerint tudjuk meghívni az ismerőseinket a családi kapcsolatok építésére. Családi képekkel, dokumentumokkal még színesebbé tehetjük családi profilunkat. Létezik beépített statisztikát készítő modul is, amely segítségével számszerűsíthetők a családi kapcsolatok, viszonyok. Mindkettőre jellemző, hogy van ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött, és van előfizetős szolgáltatása is.
https://www.myheritage.com/
https://www.geni.com/

MACSE Magyar Családtörténet-kutató Egyesület: Az anyakönyvi adattárban a polgári anyakönyvek indexelve vannak, de a keresési eredményeket csak előfizetők és indexelők tekinthetik meg. Az itt elérhető adattárak: Anyakönyv, Családfa, Családkönyvek, Emlékmű, Erdélyi névtár, Gudenus, Gyászjelentés, Helységnévtár és Sírkő. A felület további előnye, hogy tartalmazza a legfontosabb kutatóhelyeket is.
http://www.macse.hu/society/magyarorszag.php

Készítette: Spiegler-Kutasi Nikoletta
Anyaggyűjtés lezárva: 2018. október 8.

2021. január 21.