– Vas vármegye középkori története –

 

Kőszeg, török ostrom

… 1532 …

 

Vasvár-Szombathely – 2007-12-10

 

 

 

Kőszeg, 1532. évi török ostrom:

 

Ács Zoltán: Hans Sachs költészetének kőszegi vonatkozásai. Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 9-10 (1975-1976) Szombathely, 1980. 277-288. p.

Aggházy Kamil: Török hadak magyar földön. Részlet „Az 1532. évi török-magyar-osztrák háború, különös tekintettel Kőszeg ostromára”. c. sajtó alá kerülő munkáiból. Debreczenyi István ny. Székesfehérvár, 1911. (Különnyomat: Közlemények Dunántúl Történetéhez 1 (1911) 1-2. füzet.

Barcza Leánder: Kőszeg hősi védelme 1532. aug. 5-30. In: A Pannonhalmi Szent Bendek-rend kőszegi Ferenc József 1931-32. iskolai évről. Kőszeg, 1932. 5-15. p.

Bakay Kornél: Kőszeg ostroma. Élet és Tudomány Kalendáriuma. Budapest, 1982. 228-229. p.

Bariska István (szerk.): Kőszeg ostromának emlékezete. (Bibliotheca Historica, Történelmi és művelődéstörténeti sorozat.) Budapest, 1982. 279 p.

Bariska István: Az 1532. évi török hadjárat történetéhez. Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete. H.n., É.n. 40 p.

Bariska István: Az 1532-es török hadjárat és Kőszeg ostroma. Honismeret (1982) 6. szám, 26-30. p.

Bariska, István: Das Grenzschutzproblem im Türkenkrieg von 1532. In: Türkenkriege und Kleinadalschaft. 1. Das südliche Burgenland zur Zeit der Bedrohung durch die Türken im 16. und 17. Jahrhundert. Symposion im Rahmen „Schlaininger Gespräche” vom 22.-25. September 1983. Red. Kropf, Rudolf– Meyer, Wolfgang. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 68.) Eisenstadt, 1983. 97-112. p.

Bariska István: Városvédelmi szervezet a XVI. századi Kőszegen. In: Kiss Mária (szerk.): Vas megye múltjából, 1986. (Levéltári Évkönyv, 3.) Szombathely, 1986. 20-52. p.

Bertalan Lajos: Ez történt Kőszeg után. Széljegyzetek Nemeskürty István könyvéhez. Vasi Szemle (1967) 2. szám, 257-258. p.

Borbély Andor, Egykorú kép és költemény Kőszeg 1532.-i ostromáról. Hadtörténelmi Közlemények 34 (1933) 71-73. p.

Fodor Henrik (összeáll.): A kőszegi hősök. (1532.) Vasmegyei Nyomdaipari Vállalat. Szombathely, 1954, 28 p.

Fodor Henrik: A Jurisich-család Kőszegen. (Kézirat) [Szombathely], 1965. 19 p.

Gömöry [Gusztáv]: Egy XVI. századbeli hadi kém viselt dolgai. Hadtörténelmi Közlemények 1889. 2. kötet. 160-162. p.

Gyalokay Jenő: Kőszeg ostroma 1532-ben. Magyar Katonai Szemle 2 (1932) 208-223. p.

Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. 3. közlemény. XIX. József Há–Kóen két történelmi munkájának Magyarországra vonatkozó adatai 1554-1575. Történelmi Tár 1880. 340-355. p.

Horváth Detre: Jurisich történelmi szerepe. Kőszeg és Vidéke 1931. április 19. 1. p., május 3. 1. p., május 24. 1. p., május 31. 1. p.

Horváth Ferenc, Kőszeg ostromának leírása. Vasi Szemle 3 (1963) 3. kötet, 41-48. p.

Iványi Béla: Augsburgiak levelei Kőszeg 1532. évi ostromáról. Hadtörténelmi Közlemények 33 (1932) 1-2. füzet, 1-12. p.

Kiss Károly: Kőszeg védelme Szolimán ellen 1532-ben. Tudományos Gyűjtemény 1 (1829) 1. füzet, 22-31. p.

Marosi Endre: Török várostromok Magyarországon, II. Szulejmán korában. Hadtörténelmi Közlemények 1975, 3. szám, 427-464. p. --- 435-437. p.

Nagy Éva – Prejczer Paula: Kőszeg történetének válogatott bibliográfiája. Szombathely, 1982. 84 p. ---15-16. p.

Nemeskürty István: Ez történt Mohács után. Tudósítás a magyar történelem tizenöt esztendejéről, 1526-1541. Szépirodalmi Kiadó. Budapest, 1966 348 p. --- 214-222. p.

Németh Imre: Jurisich Miklós jellemrajza egykorú okmányok alapján. Kőszeg és Vidéke 52 (1932) 22. szám, 5. p., 26. szám, 2-3. p.

Podharadczky Jó’es [József]: Kőszeg Várának és Várassának 1532-dikben kiállott ostromáról. Tudományos Gyűjtemény 1835. 5. füzet, 56-62. p.

Récsey Viktor Alfonz: Jurisich Miklós két levele Kőszeg 1532. évi ostromáról. Századok 1883. 5. füzet 458-465. p.

Rosnak, Martin: Die Belagerung der königl[iche] Freistadt Güns im Jahre 1532. Aus gleichzeitigen Schriften und Urkunden, auch gedruckten glaubwürdigsten Denkmalen. Johann Georg Binz. Wien, 1789. [Veszprémi Vegyipari Egyetem, xerox másolat. Veszprém, 1976. 100 levél.

Sinkovics István: Kőszeg védelme 1532-ben. Vasi Szemle 3 (1963) 3. kötet, 22-40. p.

Sinkovics István: Kőszeg és az 1532. évi török hadjárat. Vasi Szemle 7 (1967) 2. szám, 259-267. p.

Steinwenter, Arthur: Suleiman II. vor Marburg 1532. Staats-Gymnasium Verlag. Marburg, 1887. – Szombathely, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár xerox másolat. 1972. 28 levél.

Taucher Gusztáv: Kőszeg ostroma 1532-ben. A kőszegi Széchenyi István M. Kir. Állami Polgári Fiúiskola 55. értesítője az 1930-1931. évről. Kőszeg, 1931. 2-12. p.

Taucher Gusztáv: Kőszeg ostroma 1532-ben. Kőszeg és Vidéke 51 (1931) 33. szám, 1-2. p., 34. szám, 1. p., 35. szám, 2. p., 36. szám, 1-2. p., 37. szám, 1. p., 38. szám, 1. p., 39. szám, 1. p., 40. szám, 1. p.

Taucher Gusztáv: Jurisich Miklós, a kőszegi hős. Rónai Frigyes. Kőszeg, 1932. 32 p.

Török Pál: Kőszeg 1532. évi ostromának történelmi jelentősége. Hadtörténelmi Közlemények 33 (1932) 3-4. szám, 165-170. p.

Visnya Aladár: Kőszeg ostromának újabb irodalma. Vasi Szemle (1934) 4. szám, 344-345. p.

Vámbéry Ármin: Szolimán zultán negyedik magyar hadjárata. Pecsevi török történetíróból fordítva közli Vámbéry Ármin. Új Magyar Múzeum 1860. 6. füzet, 348-355. p. --- 350-352. p.

Wittinger Antal, Jurisič sírhelye és a kőszegi Szent Jakab egyház. Kőszeg és Vidéke 22 (1902. április 20.) 16. szám, 1-2. p.