6. Régészeti örökségek útja
Kulturális út elvi megalapozottsága

A régészeti lelőhelyek csak kevéssé helyezkednek el a kulturális turizmus érdeklődésének homlokterében - ill. csak jelentősebb leletek  képesek az érdeklődők szélesebb körének figyelmét is felkelteni. Mindazonáltal ha nem is önálló produkcióként, de a fentebb részletezett kulturális utakhoz kapcsolódóan ezen vonzerők felfűzésének is létjogosultsága lehet.

Kulturális út földrajzi elhelyezkedése

A célterület régészeti feltárásai - ez esetben értve ez alatt mind az emberi történelem emlékeit, mind pedig az állattani növénytani leleteket - képezik a kulturális út állomásait. Ezek - turisztikai szempontból - három fő csoportra oszlanak:

Növény- és állattani leletek
Ókori múlthoz kapcsolódó leletek
Egyéb leletek

Vonzerők - Út által érintett kulturális örökségek

Növény- és állattani leletek - Bérbaltavár

A bérbaltavári ősemlős-lelet a maga nemében egyedülálló értéket képvisel, mely ugyanakkor gyakorlatilag teljességgel ismeretlen a szélesebb nagyközönség előtt. Az ősemlős leletre 1856-ban találtak rá a Budapest-Graz közötti országút építésekor. Mintegy harminc egykori ősemlős, valamint 17 csigafaj maradványa került elő az Ős-Zala egykori völgyéből - melyek mintegy 6,5 millió éve éltek itt. A sztyeppetűz elől fejveszetten menekülő állatok a magaspartról belezuhantak a sebes folyóba, amely megégve és összetört csontokkal a vízesésig sodorta őket. A baltavári ősemlős faunából 30 állatfaj csontjai kerültek elő: mammut, őselefánt, ősló, medve, orrszarvú stb., valamint 17 csigafajt is találtak. A komolyabb publicitást Bendefy László kutatásai és 1927-ben kiadott könyve hozta meg - ugyanakkor a hely ismertsége jelentőségéhez képest még ma is csekélynek mondható.

Ókori múlthoz kapcsolódó leletek

Az ókori örökség, a pannon múlthoz kapcsolódó emlékek közösek a határtérségben. Ezen közös kincsre számos örökség tematizálható egységesen - ld. pl. fentebbiekben tárgyalt Borostnyánkő utat.
Mindazonáltal a Borostyánkőút mellett számos egyéb, a közönséget érdeklő, mozgosító régészeti örökség is található a térdségben, melyek feltárás utáni hasznosítása sok esetben még várat magára. Ilyenek mindenekelőtt:
Isis-szentély és környezete
Fő téri mozaikok
Római kori vízvezeték Bucsu irányából
Egyéb római kori leletek, feltárások

Egyéb leletek

Az "egyéb" kategóriába sorolt régészeti leletek és lelőhelyek képezik értelemszerűen a legheterogénabb csoportot - mely egyrészt változatossá teszi a kínálatot, másrészt ugyanakkor (turisztikai) szempontból sok tekintetben nehezebben eladhatóvá is, hiszen kevéssé homogén, s kevéssé kapcsolódik olyan közismert és közkedvelt korszakhoz, mint amilyen az ókor, az ókori Pannónia időszaka. Ebbe a csoportba tartoznak a következő lelőhelyek:
Avar halomsírok (Vaskeresztes)
Vas megye honfoglalás kori temetői (pl. Ikervár)
Középkori múlthoz kapcsolódó feltárások (Katonák útja mentén - ld. fentebb -; települési emlékek, egyházi építészet, stb.)

Turisztikai hasznosítás irányultsága - célcsoportok; szegmentáció

A fent ismertetett hármas tagolás mindenekelőtt a turisztikai értékesíthetőség érdekében történt meg, így alapvetően akövetkező hármas rendszerben lehetséges az egyes célcsoportok megközelítése:
Növény- és állattani leletek - Bérbaltavár, mint vezérmotívum. Mindenekelőtt a szakma művelői, a szélesebb értelemben vett tudományosság képviselői felé prezentálható e termék-elem. Jellemző értékesítése mód a konferencia-turizmus.
Ókori múlthoz kapcsolódó leletek - az ókori Savaria mint vezérmotívum. A legszélesebb célközönséget megfogni képes attrakció. Jellemző értékesítése hely és időpont, melyre a termék rácsatlakozhat a Savaria Történelmi Karnevál.
Egyéb leletek. Sok tekintetben heterogén kínálata következtében, elsősorban egyes, más vonzerőkhöz csatlakozó részelemi értékesíthetők sikerrel.

Javasolt fejlesztési irányok - egyedi projektek

A javasolt fejlesztési irányok és egyedi projektek ebben az esetben javarészt helyben, az egyes vonzerőkhöz kapcsoltan kell megfogalmazódjanak - ill. több esetben, pl. a szombathelyi Iseumnál már megfogalmazódtak. Ezek megvalósítása mellett közös projektként kell megfogalmazni az egységes promóciót, marketinget - mely természetesen más útvonalhoz/vezértermékhez kapcsolódva is megvalósulhat.